RVM Claim

برنامه ها اتوبوس ها

Fahrplanauskunft من چطوری به مقصد خودم میرسم؟
خط های اتوبوس زیادی وجود دارد. Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorfدر با این خط ها تقریبا همه جائی میشود رفت. آسانترین را اینست که شما از برنامه اتوبوس ها در استفاده کنید. RVM سایت
www.rvm-online.de/auskunft/
در این سایت لازم کافی است که شما مبدا، مقصد و زمان را انتخاب کنید. زمان حرکت اتوبوس ها بلفاصله نشان داده میشوند. چنانچه اتوبوس بطور مستقیم به مقصد نرود ایستگاه هائی که شما میبایستی آنجا اتوبوس خود را عوض کنید و و سوار اتوبوس دیگری بشوید و زمان آنها در آنجا نشان داده میشوند.

Aushangfahrplan اطلاعات در ایستگاه
دارند میتوان H تمام ایستگاه ها را میتوان از روی تابلو آنها که یک حرف الفبای سبزرنگ شناخت. در هر ایستگاهی نشان داده میشود که کدام اتوبوس هائی از آنجا میروند. برای هر خط اتوبوس یک برنامه وجود دارد. وقت حرکت اتوبوس ها برای دوشنبه الی جمعه، شنبه و یکشنبه متفاوت هستند.

برنامه خط های اتوبوس
نیز برنامه هر خط اتوبوس را دانلود کنید: RVM شما میتوانید در سایت
www.rvm-online.de/fahrplantabellen


برگشت به صفحه شروع